Προστατεύοντας τους οδηγούς,
το φορτίο και τα οχήματα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
Ως Security Service Provider του TAPA από το 2006, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρίες που ασχολούνται με τη μεταφορά εμπορευμάτων υψηλής αξίας και επικινδυνότητας.

Δημιουργούμε πλάνο ασφάλειας, εκπαιδεύουμε προσωπικό, παρέχουμε τηλεματικές υπηρεσίες για τα οχήματα, το μεταφερόμενο εμπόρευμα και τους οδηγούς, με την υποστήριξη από το πλέον σύγχρονο 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα TSR/FSR.

Η KUEHNE+NAGEL είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς εταιρίες Logistics, η οποία δραστηριο- ποιείται σε πάνω από 100 χώρες παρέχοντας υπη- ρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς εμπορευμά- των για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων
(Third Party Logistics).
Πελάτες τους είναι οι μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο από όλους τους κλάδους εμπορίας και παραγωγής προϊόντων.

Η εταιρία δίνει αυξημένη βαρύτητα στην ποιότητα των υπηρεσιών της με αντικείμενο την ασφαλή απο- θήκευση και μεταφορά των εμπορευμάτων των πελατών της.

Είναι μέλος του TAPA EMEA (Transport Asset and Protection Association), του μεγαλύτερου Οργανισμού στον κόσμο που θέτει τους κανονισμούς και τα πρό- τυπα ασφαλείας στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο την εξάλειψη των περιστατικών κλοπών των εμπο- ρευμάτων σε όλα τα στάδια μεταφοράς και αποθήκευσης.

053

 

Η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα TAPA FSR (Freight Security Requirements) και TAPA TSR (Trucking Security Requirements).
Στo πλαίσιo του πλάνου ασφαλείας που υιοθετεί η εταιρία μας, προβαίνουμε σε συνεχείς εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας και χρησιμοποιούμε αναβαθμι- σμένες λύσεις τεχνολογίας για την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων.

Με τη χρήση ειδικών συστημάτων ασφαλείας και μέσω του 24ωρου Κέντρου Λήψης Σημάτων και Διαχείρισης Περιστατικών της G4S Telematix επο- πτεύονται οι διανομές σε πραγματικό χρόνο, ελέγχε- ται το δρομολόγιο και ενημερωνόμαστε σε κάθε πα- ρέκκλιση του οχήματος από την προκαθορισμένη διαδρομή.

Η εταιρία, στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας που τηρεί, έχει θέσει, σε συνεργασία με την G4S Telematix, προκαθορισμένες ενέργειες και δράσεις για την επιτυχή και άμεση αντιμετώπιση κάθε περι- στατικού κακόβουλης ενέργειας κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του φορτίου, την ασφάλεια των οδηγών και τη διατήρηση της ποιότητας των υπηρε- σιών της στον τελικό πελάτη της.

 

kounePhilippe Ernst
Contract Logistics Manager