Δοκιμασμένες λύσεις με απόδειξη!

Ο κυριότερος λόγος της τεχνολογικής πρωτοπορίας της G4S Telematix
είναι ότι, ως μέλος του ομίλου G4S, αξιοποιεί τον στόλο του ομίλου ως ένα “διαρκές εργαστήριο” εξέλιξης προϊόντων τηλεματικής.

Καθώς ο όμιλος κινεί κάθε μέρα περισσότερα από 400 οχήματα σε διαφορετικές επιχειρησιακές δραστηριότητες (χρηματαποστολές, άμεσης επέμβασης, τεχνικά συνεργεία, πωλητές) διαθέτουμε έναν τεράστιο όγκο εξειδικευμένων πληροφοριών για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τομέα.

Eξελίσσουμε συνεχώς προϊόντα τα οποία εφαρμόζουμε πρώτα στον στόλο της G4S, καταγράφοντας και μετρώντας τις βελτιώσεις, έτσι ώστε να διαθέτουμε στους πελάτες λύσεις, που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους στην πράξη.

Η G4S Cash Solutions διαθέτει τον μεγαλύτερο και αρτιότερο τεχνολογικά στόλο θωρακισμένων οχημάτων και εκτελεί περισσότερες από 800.000 διακινήσεις αξιών ετησίως, ενώ οι μεταφερόμενες αξίες ξεπερνούν το ½ του ετήσιου ΑΕΠ.

Οι υπηρεσίες της G4S περιλαμβάνουν τη μεταφορά χρημάτων, χρεογράφων, πολύτιμων εγγράφων και αντικειμένων παρέχοντας εγγύηση απόλυτης ασφά- λειας. Παράλληλα με τις υπηρεσίες χρηματαποστολών γίνεται διαλογή χρημάτων, καταμέτρηση, και τροφοδοσία των ΑΤΜ.

Κάθε αποστολή καλύπτεται ασφαλιστικά για ολόκληρο το ποσό της μεταφερόμενης αξίας από τους Lloyds.

051Δεδομένου του υψηλού ποσοστού κινδύνου κακόβουλης ενέργειας κατά τη μεταφορά των αξιών, η εταιρία μας έχει υλοποιήσει πλήρες πλάνο ασφαλείας και συνεχείς εκπαιδεύσεις του προσωπικού της, με σκοπό την προστασία του πληρώματος, του μεταφε- ρόμενου φορτίου και του οχήματος.

Σε συνεργασία με την G4S Telematix, ο στόλος των χρηματαποστολών είναι εξοπλισμένος με υψηλού επιπέδου συστήματα ασφαλείας τα οποία ενεργο- ποιούνται αυτόματα και σε διαδοχική ακολουθία σε οποιαδήποτε περίπτωση προσπάθειας κλοπής ή παραβίασης μέρους ή όλου του οχήματος. Ο στόλος επιτηρείται από το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και Διαχείρισης Περιστατικών, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με προδιαγεγραμμένες διαδικασίες σε οποιαδήποτε απόκλιση του προκαθορισμένου δρομολογίου.

Με τη χρήση του εξοπλισμού τηλεματικής, το Κέντρο ενημερώνεται αυτόματα για περιστατικά επεί- γουσας ανάγκης και ενεργεί με απόλυτη προτεραιό- τητα για την ασφάλεια του πληρώματος και του μεταφερόμενου φορτίου.

Η μεταφορά των αξιών εκτός του θωρακισμένου οχήματος και μέχρι το σημείο παράδοσης, γίνεται με ειδικά κουτιά υψηλής ασφάλειας και μηχανισμούς απομακρυσμένης ενεργοποίησης, καταστροφής και εύρεσης αυτών στην περίπτωση κλοπής τους.

Θεωρούμε πως το πλάνο ασφαλείας που έχουμε υλοποιήσει αποτελεί ύψιστη εγγύηση ασφάλειας και ποιότητας για τη διαχείριση των αξιών των πελατών μας και βρισκόμαστε πάντα σε συνεχείς διαδικασίες βελτιστοποίησης των διαδικασιών μας και εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την αύξηση του επιπέδου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

LIMPEΓιάννης Λυμπερόπουλος
Γενικός Διευθυντής