Πρόληψη Ατυχημάτων στον Δρόμο
Σύμφωνα με έρευνα της AXA ασφαλιστικής, το 75% των οδικών ατυχημάτων οφείλονται σε απροσεξία του οδηγού. Το 80% των ατυχημάτων θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν υπήρχε η δυνατότητα αντίδρασης σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Τα συστήματα προληπτικής ειδοποίησης ατυχημάτων έχουν υιοθετηθεί από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων για την επίτευξη υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του παγκόσμιου κινήματος e-Safety Aware. Εταιρίες με υψηλή συνείδηση του health & safety, εγκαθιστούν τέτοια συστήματα για να αυξήσουν την ασφάλεια των ανθρώπων τους στον δρόμο.

054Για τις Αττικές Διαδρομές Α.Ε., εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελεί βασικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου και την προα- γωγή της οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών και των σύγχρονων συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, μέσω συμμετοχής σε ευρωπαϊκές & διεθνείς διοργανώσεις. Στόχος, η υιοθέτηση πρωτοποριακών εφαρμογών που θα κάνουν τη χρήση του αυτοκινητόδρομου περισσότερο ασφαλή τόσο για τους εργαζόμενους της εταιρίας όσο & για τους χρήστες της Αττικής Οδού.

Ένα τέτοιο σύστημα προληπτικής ενημέρωσης ατυ- χημάτων και καταγραφής οδηγικής συμπεριφοράς, σε συνεργασία με την G4S Telematix S.A., επέλεξε η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» για τα δικά της οχήματα και μηχανήματα έργου, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των οδηγών της και τη μείωση των ατυχημάτων στο δρόμο.
Το σύστημα ειδοποιεί ηχητικά και οπτικά τον οδηγό μας στις περιπτώσεις αλλαγής λωρίδας χωρίς φλας, ανίχνευσης πεζού ή αντικειμένου στο δρόμο, και σε περιπτώσεις πιθανής σύγκρουσης σε σχέση με το προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Επίσης καταγράφονται και μετριούνται συμβάντα ασφαλείας κατά την οδήγηση, όπως απότομη επιτά- χυνση και επιβράδυνση, υπέρβαση ορίου ταχύτητας και απότομες στροφές και φρεναρίσματα.

Στο πλαίσιο αρχικής πιλοτικής εφαρμογής του συ- στήματος, τα μετρηθέντα περιστατικά κινδύνου μειώ- θηκαν κατά 47% και στόχος μας είναι η διαρκής μείωση αυτού του ποσοστού συνεχίζοντας την εκ- παίδευση των οδηγών μας, έτσι ώστε να δώσουμε το παράδειγμα σε όλους τους αυτοκινητιστές να οδη- γούν με οικολογική συνείδηση, εντός του ECO Zone, για ασφαλέστερη οδήγηση χωρίς τροχαία ατυχήματα.

attikesΓιώργος Κιούσης
Διευθυντής Τεχνολογίας