Μία σειρά διαδικτυακών εργαλείων για την ολοκληρωμένη διαχείριση του στόλου οχημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχει σχεδιαστεί μετά από μακρόχρονη εμπειρία, με σκοπό τον έλεγχο του κόστους διαχείρισης, την διατήρηση & αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον τελικό πελάτη, την μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αύξηση της αποδοτικότητας των εργασιών και την έξυπνη διάθεση πόρων.